.وکیلی با مشخصات وارد شده یافت نشد

Error

Undefined offset: 0

On File /home2/adlonlin/App/Controllers/FindLawyerController.php At Line 185


Stack Trace :

#0 /home2/adlonlin/App/Controllers/FindLawyerController.php(185): Core\Error::errorHandler(8, 'Undefined offse...', '/home2/adlonlin...', 185, Array)
#1 [internal function]: App\Controllers\FindLawyerController->properties()
#2 /home2/adlonlin/Core/Router.php(72): call_user_func_array(Array, Array)
#3 /home2/adlonlin/public_html/index.php(306): Core\Router->dispatch('/properties')
#4 {main}